Фактори на пазара – петрол и енергия

Фактори на пазара – петрол и енергия

Тази седмица, в поредица от статии описваме основните фактори, които влияят на пазара на пшеница. Днес ще разгледаме нови два от тях, петрол и енергия.

Петролът е важен фактор, който влияе върху цената на пшеницата. Пазарът на петрол влияе върху цените на както пряко, чрез производствени суровини за селското стопанство, така и косвено - с търсенето на биогорива и произтичащите от това заместващи ефекти.

Цените на торовете, селскостопанските машини и транспорта се влияят от цената на суровия петрол, което влияе върху производствените разходи за пшеница.

Зелената политика променя структурата на пазара. Например Европейският съюз, Съединените щати и други страни с големи селскостопански сектори насърчават биогоривата чрез въвеждане на производствени субсидии и квоти за възобновяеми горива, което допълнително стимулира търсенето на вложени биогорива.

В последните години биогоривата въздействат значително на цените на пшеницата, тъй като при високи цени на петрола търсенето на биогорива се увеличава, а земеделските площи са предназначени за енергийни култури като царевица(или други) вместо пшеница.

Това конкурентно използване на земята по този начин намалява производството на пшеница, което може да обясни донякъде нестабилността и възходящия натиск върху цените на културата.

Разходите за енергия са друг основен елемент, влияещ върху цената на пшеницата. По-високите енергийни разходи означават по-високи производствени разходи за пшеницата, както и по-високи разходи за нейното транспортиране до пазара. Енергията представлява значителна част от оперативните разходи за повечето култури.

Това е особено вярно, когато се вземат предвид косвените енергийни разходи за тор, тъй като производството на торове е изключително енергоемко и изисква големи количества природен газ. За някои култури,  включително пшеница,  комбинираните разходи за енергия и торове съставляват повече от половината от общите оперативни разходи в САЩ.

Много анализатори смятат, че въздействието на цените на енергията върху хранителните стоки е по-голямо, отколкото на биогоривата. Те установяват, че аспектите на променящите се цени на енергията са оказали най-голямо влияние върху цените на суровините в това число и на пшеницата, през последните няколко десетилетия.

Кои са другите фактори, диктуващи хода на световните борси и зърнени пазари, следете в новините на Агринайзър в следващите дни.

Напиши коментар

Всички коментари минават през одобрение, преди да бъдат публикувани