Кинематична технология в реално време

Кинематична технология в реално време

Почвеното уплътняване e една от най-вредните форми на физическа деградация на почвата, водеща до влошаване и загуба на основни почвени свойства и функции, с което се редуцират добивите на земеделските култури.

Значението на почвеното уплътняване нараства със съвременни тенденции на земеделието: интензификация на почвените обработки; използване на все по-тежки селскостопански и транспортни машини; увеличаване размерите на земеделските стопанства и полета и влошаване на сеитбооборота чрез намаляване броя на земеделските култури.

Робърт Салмън, земеделски производител в Обединеното кралство е убеден, че ограничаването на земеделските машини до постоянна лента значително намалява щетите върху почвата.

„Позволяването на машините да се движат безпрепятствено през полето може да доведе до претъпкване на почти цялата площ, което компрометира дренажа и ронливостта.“

Още през 2016 г. Робърт прехвърля своите 4800 акра към 12-метрова система за контролирано движение, където всички селскостопански машини използват една и съща постоянна лента за движение.

Внедряването на система за контролиран трафик изисква точни техники, които са почти невъзможни с традиционните GPS системи.

RTK технологията може да осигури точност на ниво сантиметър, което позволява на фермерите да картографират точно своите полета и да ограничават превозните средства постоянно в една и съща лента. Тя предава правилната информация за позициониране на тракторите чрез радиосигнал, което им позволява да останат в определени релси, докато се движат. Тази иновация подобрява механичния състав и производителността на почвата, като увеличава продукцията с по-малко вложени средства.

Най-богатият ресурс за земеделските производители е почвата. Но големите комбайни увреждат и уплътняват почвата, както и прекомерната употреба на химикали като азотни торове са лоши както за околната среда, така и за крайния резултат на фермера. Роботиката и автономните машини могат да помогнат за решаването на тези проблеми.

Напиши коментар

Всички коментари минават през одобрение, преди да бъдат публикувани